Výnimka pre lezenie Obrovského ľadopádu v rokline Kyseľ

V marci 2019 nám prišlo rozhodnutie o povolení výnimky na lezenie v ľadopáde v kotle Obrovského vodopádu v rokline Kyseľ v A zóne NP Slovenský raj.

Podmienky povolenia výnimky

1) Výnimka je platná pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa preukážu platným členským preukazom.

2) Prístup na lokalitu bude možný len z Kláštoriska po modro a neskôr žlto značenom turistickom a zároveň náučnom chodníku, nie cez ferratu  Kyseľ.

3) Na všetkých ľadoch budú osadené istiace stanovištia tzv. zlaňovacie body a to z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prírodných zložiek.

4. SHS JAMES zabezpečí informovanosť horolezcov o podmienkach výnimky.

Starostlivosťou o ochranu prírody v danej oblasti a spoluprácou so Správou NP Slovenský raj je za SHS JAMES poverený: Michal Sabovčík, 0907 960503, .

Táto výnimka má platnosť do 31. 12. 2022.