Správa Vysokých Tatier

Správa Vysokých Tatier2023-05-31T15:14:07+02:00

Správa Vysokých Tatier je skupina lezcov pôsobiacich v rámci Komisie alpinizmu SHS JAMES a Komisie ochrany prírody SHS JAMES, ktorej úlohou sú aktivity smerujúce k zavedeniu a kontrole všeobecne akceptovaných pravidiel pri tvorbe nových ciest a pri výmene istení v starých cestách, vrátane ich evidencie a tvorby komplexnej databázy tatranských ciest.

Zloženie Správy Vysokých Tatier

 • Rado Staruch – správca
 • Pavol Jackovič
 • Viliam Jakubec
 • Peter Köteleš
 • Martin Krasňanský
 • Peter Haľko
 • Peter Michalka
 • Richard Nemec
 • Ján Smoleň
 • Maroš Bobovčák
 • Martin Varga
 • Miroslav Sim
 • Stanislav Filkor
 • Michal Sabovčík
 • Ivan Staroň

Odporučené pravidlá

Vysoké Tatry sú 260 km2 plochy krásnej prírody s desiatkami dolín, stovkami štítov, veži, stien. Už dlhšie ako jedno storočie pravidelne navštevované lezcami zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Odhadujme, že vo Vysokých Tatrách je okolo 10 000 ciest a na ich vzniku sa podieľalo viac ako 1500 horolezcov – a to sú iba tí, o ktorých vieme. Nasledujú desiatky lezcov, ktorí túto činnosť evidujú do rôznych druhov sprievodcov (od Puškáša, Kroutila, Paryskeho cez knihy na chatách až po tatry.nfo.sk). V súčasnosti počas celého roka navštevujú lezci Vysoké Tatry v počte, ktorý sa ani nedá odhadnúť a ich aktivity siahajú od boulderingu cez skalné, technické, zimné a ľadové lezenie až po sólo prechody hrebeňov. A tieto lezecké činnosti sú z veľkej časti vykonávané v súlade s nepísanými pravidlami, ktoré tu historicky vznikali, stále boli a sú ďalšou generáciou lezcov modelované. Vznikajú nové pravidlá, o ktorých donekonečna diskutujeme na internete, na chatách, na skalách, na stretnutiach.

V komisii alpinizmu horolezeckého spolku JAMES sme o týchto tatranských špecifikách dlho diskutovali a dali dokopy skupinu tatranských lezcov z celého lezeckého spektra, ktorí tvoria Správu oblasti Vysoké Tatry. Podobný systém ako už funguje v Slovenských skalných oblastiach  – domáci lezci, ktorí sa v oblasti vyznajú, zaznamenávajú činnosť a starajú sa o oblasť. Spolupracujeme s tatranským internetovým sprievodcom tatry.nfo.sk a jeho autorom Marošom Bobovčákom. Aby sme sa vedeli rozprávať o úrovní istení v jednotlivých cestách, navrhli sme zaviesť alpskú stupnicu hodnotenia istení označovanú veľkými písmenami S (nit) , R (skoby alebo dočasné istenia typu čok, frend, slička …) a SR (kombinácia oboch) doplnená o číslo od 1 do 6, pričom 1 je bezproblémové a spoľahlivé možnosti istenia a 6-ka naopak veľmi obtiažne vytvoriteľné až nevytvoriteľné resp. úplne nespoľahlivé istenia. Podrobne je to uvedené v nižšie uvedenej tabulke. Pri cestách na Ostrve sú na tatry.nfo.sk už hodnotenia doplnené. Správa oblasti vytvorila odporučenia – pravidlá, ako robiť nové cesty, ako vymieňať staré istenia  a ako dopĺňať istenia v existujúcich cestách. Celá filozofia vymieňania a dopĺňania istení by mala byť v štandarde, akým to začal svojho času robiť  Gipsy – Vlado Tatarka.
Na záver chcem požiadať lezcov o spoluprácu. Spoluprácu pri hodnotení istení v cestách – najlepšie prostredníctvom diskusie k štítu na tatry.nfo.sk, spoluprácu pri návrhoch na výmenu, resp. doplnení istení v cestách, pomoc pri realizácii návrhov až po zverejňovanie informácií.

Za správu Vysokých Tatier Rado Staruch

 1. Správa Vysokých Tatier
  Správa Vysokých Tatier je otvorená skupina lezcov pôsobiacich v rámci Komisie alpinizmu SHS JAMES a Komisie ochrany prírody, ktorej úlohou sú aktivity smerujúce k zavedeniu a kontrole všeobecne akceptovaných pravidiel pri tvorbe nových ciest a pri výmene istení v starých cestách, vrátane ich evidencie a tvorby komplexnej databázy tatranských ciest.
 2. Evidencia existujúcich ciest
  Správa oblasti Vysoké Tatry vytvorí, resp. bude dopĺňať databázu ciest v Tatrách. Spolupráca pri tvorbe databázy bude prioritne s web stránkou tatry.nfo.sk, ktorá je v správe Maroša Bobovčáka. Aktuálne je to najkomplexnejšie spracovaná databáza existujúcich ciest na slovenskej strane Tatier.
  Databáza bude  členená podľa:
  1. Dolina
  2. Štít, stena
  3. Orientácia
  4. Názov, autor, dátum, obťažnosť, dĺžka, popis
  5. Hodnotenie istení  cesty: S = nity S1-S6,  R=skoby R1-R6
  6. Ak budú dostupné informácie, tak aj popis fixných istení, kto a kedy ich umiestnil
 3. Nové hodnotenie kvality istení a bezpečnosti ciest
  Zavádza sa nové hodnotenie úrovne a kvality istení v tatranských cestách podľa vzoru alpskej hodnotiacej stupnice.

Hodnotenie úrovne istení pri ceste odistenej fixnými isteniami (nity) je označená S v rozsahu 1 – 6. Pri ceste odistenej vyberateľnými
isteniami (skoby, zakladanie) je označená R v rozsahu 1 – 6. Kombinácia oboch typov istení je označená RS v rozsahu 1 – 6.

4. Pravidlá tvorby nových ciest
Odporučené pravidlá:
1. Bezpodmienečne rešpektovať umiestnenie a líniu starších, už vytvorených ciest. Naštudovať si staršie cesty v stene zo všetkých dostupných sprievodcov (knižný a internetový sprievodcovia + kartičky formátu A6 so schémami ciest). V prípade nedostupnosti týchto zdrojov a overenia si či v plánovanej línii prvovýstupu už nejaká cesta nevedie, kontaktovať správu oblasti Vysoké Tatry. Jej členovia majú veľký prehľad a častokrát aj informácie o cestách ktoré neboli doteraz nikde publikované.
Odporúča sa vyliezť aspoň jednu staršiu cestu v stene susediacu s plánovaným prvovýstupom. Nie vždy sú staré cesty v sprievodcoch zakreslené tak ako skutočne vedú.
2. Ak je 40 % a viac dĺžky novej cesty totožných so staršou cestou, ide len o jej variant.
3. Historicky je pre Vysoké Tatry štandardom tvorba novej cesty zdola nahor s použitím lezeckej techniky – voľnej alebo technickej.
4. K odisteniu ciest sa používajú istiace pomôcky na základe rozhodnutia prvovýstupcu/ov vzhľadom na tradície, charakter a konfiguráciu terénu.
5. V cestách nie je povolené umelé vytváranie chytov a stupov sekaním alebo inou úpravou skaly (tzv. doktoring).
6. O novej ceste je potrebné v čo najkratšom čase informovať správu oblasti Vysoké Tatry (cez tatry.nfo.sk, shsjames.org). Informácia o novej ceste musí obsahovať fotku steny so zakreslenou líniou a technickú schému. V technickej schéme ( ideálne aj vo fotke steny ) musia byť zakreslené už existujúce cesty ktoré s novou cestou susedia, alebo ju križujú.
7. V prípade nedodržania pravidiel a odporučení môže správa oblasti rozhodnúť o neuznaní cesty a odstránení istení.

5. Odporučený štandard pre kvalitatívne parametre a techniku osádzania fixných istení
Štandard pre osadzovanie fixných istení je podrobne spracovaný metodickou komisiou SHS JAMES.

6. Výmena fixných istení existujúcich ciest – odporučené pravidlá
1. Autor prvovýstupu alebo autor prvého voľného prelezu – , ak nie sú totožní, môže vykonať resp. dať súhlas na výmenu fixného istenia v ceste. Výmenu musí urobiť v odporúčanom štandarde a kvalite istenia (bod č.5). Lezec, ktorý realizuje výmenu, túto aktivitu musí oznámiť po ukončení SOT.
2. Správa oblasti vytvára zoznam a aj príjma návrhy lezcov (cez tatry.nfo.sk, shsjames.org) na cesty, kde fixné istenia nespĺňajú štandardy bezpečnosti a po posúdení realizuje alebo podporuje ich výmenu.
3. Výmenu istení v schválenej ceste môže spraviť lezec, ktorý túto aktivitu oznámi ešte pred jej začatím správe oblasti a ukončenie výmeny istení jej následne opäť oznámi. Výmena môže byť podporená SHS JAMES poskytnutím fixných istení.

7. Dopĺňanie fixných istení existujúcich ciest – odporučené pravidlá
1. Autor prvovýstupu alebo autor prvého voľného prelezu, ak nie sú totožní, môže vykonať resp. dať súhlas na doplnenie fixného istenia v ceste a informovať o tejto aktivite vopred a v dostatočnom predstihu SOT. Výmenu musí urobiť v odporúčanom štandarde a kvalite istenia (bod č.5).
2. Správa oblasti dáva návrhy a aj prijíma návrhy lezcov (cez tatry.nfo.sk, shsjames.org) na doplnenie resp. nedoplnenie fixných istení v existujúcich cestách.
3. Po zhodnotení historických, bezpečnostných a lezeckých kritérií rozhodne, kde je možné pridať istenia a v akom rozsahu, realizuje, podporí alebo zamietne ich doplnenie tak, aby sa zásadne nezmenil charakter cesty.
4. Doplnenie istení v schválenej ceste môže spraviť lezec, ktorý sa vopred dohodne so správou oblasti Vysokých Tatier a ukončenie doplnenia istení jej následne opäť oznámi. Doplnenie istení môže byť podporené SHS JAMES poskytnutím fixných istení.

8. Ochrana prírody a bezpečnostné riziká
1. Horolezectvo a tvorba nových ciest je vysokoriziková aktivita, pri ktorej je potrebné prioritne minimalizovať riziko zranenia a ohrozenia života pre osoby vykonávajúce horolezeckú činnosť a aj iné osoby.
2. Pri pohybe v prostredí Tatier je nutné dodržiavať pravidlá ochrany prírody a návštevný poriadok TANAPu.
3. Pri plánovaní činností v Tatrách odporúčame vytvoriť spoluprácu a výmenu informácií so Správou TANPu pri ochrane prírody, (rôzne aktivity – info o hniezdení, skalných výlomoch, poškodeniach chodníkov, mostíkov, erózii, iných rizikách alebo pozorovanich v teréne …)

Stretnutie na pôde Správy TANAP

6. júna 2024|

Dnes, 6.6.2024, sa na pôde Správy TANAP v Tatranskej Lomnici stretli predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR, Správy TANAPu, Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Klubu slovenských turistov [...]

13. BOULDERBLAST NA BRNČALKE

18. augusta 2022|

13. ročník akcie Tatry Boulderblast sa po dvoch rokoch udial znovu v prostredí Chaty Pri Zelenom Plese. Popradské Pleso, poskytuje rastúci potenciál, na rozdiel [...]

Katarzia 10-, Volia veža

29. júna 2022|

Ďalšia krásna cesta vznikla vo Vysokých Tatrách na Volej veži v podaní Martina Medviďa a Michala Pleidela s názvom Katarzia obtiažnosti 10-. Prinášame krátky [...]

Go to Top