20. Valné zhromaždenie SHS JAMES

20. valné zhromaždenie Slovenského horolezeckého spolku JAMES sa uskutočnilo v sobotu 28. marca 2009 v Dome techniky, Vysokoškolákov 4, v Žiline. Pre chorobu predsedu spolku Igora Kollera schôdzu viedol člen Výkonného výboru Ivan Žila.

Zápisnica z 20. VZ

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2008, správa doz. rady

Správa o činnosti a hospodárení SHS JAMES v roku 2008

Čerpanie rozpočtu SHS JAMES v roku 2008

4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Doplňujúce voľby člena VV a člena DR spolku
V doplňujúcich voľbách bol za člena VV zvolený Vladimír Paulík a do DR boli zvolené Darina Zemková a Kristína Setteyová.
7. Schválenie výšky členského na rok 2010
8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2009

Rozpočet SHS JAMES na rok 2009 – návrh pre VZ

Komentár k rozpočtu SHS JAMES na rok 2009

9. Diskusia
10. Uznesenie a záver

Uznesenia 20. VZ SHS JAMES

Schválený rozpočet SHS JAMES na rok 2009