29. Valné zhromaždenie SHS JAMES

29. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo dňa 7. 4. 2018 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 47 delegátov z celkového počtu 51 členov, ktorých na základe zmeny Stanov SHS JAMES tentokrát nominovali oblastné rady. Celková účasť bola teda v percentuálnom vyjadrení 92,15%. Účasť delegátov oblastných rád bola prekvapujúco veľmi vysoká, čo je veľmi pozitívnym výsledkom vzniku jednotlivých oblastných rád a osobnej zodpovednosti nominovaných delegátov.

Z vysokej účasti je jasný záujem o dianie v SHS JAMES a potenciálna možnosť rozvoja spolku i na regionálnej úrovni a to na viacerých úrovniach – práca s mládežou, metodické a inštruktorské školenia, pretekárska činnosť, správa skalných oblastí, atď. Po úvodných ustanovujúcich zasadaniach jednotlivých oblastných rád, na ktorých sa vytvárali orgány OR, následne niektoré oblastné rady pravdepodobne zvolia cestu i právnej subjektivity kvôli možnosti spolupráce s orgánmi regionálnej správy.

Valné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pamiatku všetkých jamesákov, ktorí nás opustili za posledný rok, z nich menovite Tibor Šurka, Ľudovít Trautenberger, Jozef Michalov a Vlado Štrba.

Rok 2017 bol pre náš spolok opäť veľmi úspešný. Naďalej pokračoval nárast členskej základne, k 31.12.2017 sme evidovali v spolku 5 876 členov, čo je o 426 viac ako v roku 2016. Z uvedeného počtu bolo 176 detí, 101 juniorov, 822 seniorov. Z celkovej členskej základne bolo registrovaných cez kluby 57,2% členov a priamo registrovaných 42,8% členov. Takisto opäť máme za sebou úspešnú horolezeckú sezónu, keď bolo za výborné výkony udelených celkovo 16 Strieborných a Bronzových karabín a dokonca jedna Zlatá karabína Petrovi Hámorovi za dovŕšenie Koruny Himalájí. V pretekárskom lezení určite stoja za zmienku výkony Vandy Michalkovej, ktorá zvíťazila na ME juniorov do 16 rokov v Olympijskej trojkombinácii a postup Petra Kurica na Olympijské hry mládeže do Argentíny (Buenos Aires), ktoré sa budú konať na sklonku tohto leta.  Úspešne pokračovali aktivity v rámci projektu Erasmus+ – Horolezectvo pre všetkých. Vrámci tohto projektu SHS JAMES zorganizoval koncom júna 2017 Týždeň Erasmus+ vo Vysokých Tatrách na Popradskom plese. Tento sa nakoniec ukázal ako jeden z najlepšie pripravených a zorganizovaných stretnutí. Rozvoj pokračoval v pretekoch v ľade a drytoolingu a to doma i v zahraničí, obzvlášť úspešná bola organizácia a výsledky Európskeho pohára v drytoolingu na bratislavskej K2 stene v decembri 2017. Výrazný pokrok v rokovaní a spolupráci s orgánmi štátnej správy dosiahla Komisia na ochranu prírody, keď vďaka svojmu aktívnemu prístupu k ochrane najmä dravých vtákov sa nám otvorili ďalšie možnosti pre naše aktivity po celom Slovensku. Metodicko – bezpečnostná komisia pripravila v priebehu roka 2017 nové formy školení, Horoškola JAMES aktívne pracovala pri výchove či preškolení inštuktorov. Komisia detí a mládeže organizovala detský tábor ale najmä preteky detí. Za zmienku učite stojí V4 Sport Climbing Camp, ktorý sa uskutočnil začiatkom decembra v bratislavskej K2. Mimoriadne úspešný bol 93. Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Zelenom plese, v zime 8. skialpstret organizovaný Komisiou skialpinizmu. Skialpinistické preteky Bokami Západných Tatier sú vynikajúce a ich popularita stále rastie, stávajú sa z nich významné medzinárodné preteky. Spolkový časopis Horolezec – Jamesák má výbornú úroveň, aj keď stále problémy s financiami, ktoré však spolok celkom prirodzene vykrýva.

Jednou zo závažných tém rokovania valného zhromaždenia bolo rozdelenie štátnych dotácií klubom  a upresňovanie podmienok za ktorých môže byť pridelená. Ďalšia zo závažných tém bolo napĺňanie databázy Informačného systému športu a to tak, aby sme v čo najreálnejšej miere vedeli naplniť literu Zákona o športe a dostali relevantnú spätnú väzbu o aktivite čo najväčšieho spektra našich členov. Ďalšou témou bola aktivita jednotlivých oblastných rád a čo najlepšie využitie ich potenciálu do budúcich rokov.

Ďalšie informácie, napr. o výške členských poplatkov v roku 2019, nájdete v pripojenom uznesení 29. valného zhromaždenia SHS JAMES. Želáme všetkým úspešný rok 2018, veľa energie pri individuálnych i spoločných aktivitách, ktoré nás spájajú.

V Bratislave dňa 11. 4. 2018

Anton Pacek, sekretár SHS JAMES

Program 
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2017, správa kontr. komisie
4. Diskusia k bodu 3
5. Príspevky klubom
6. Schválenie výšky členského na rok 2019
7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2018
8. Diskusia
9. Uznesenie a záver

Účastníci 29. VZ SHS JAMES, 7. 4. 2018
1. Jaroslav Kompán
2. Jozef Volkov
3. Peter Frankovič, predseda Kontrolnej komisie SHS JAMES
4. Ján Kmotorka
5. Jozef Sklenár, predseda Bansko Bystrickej OR
6. Miloslav Neumann, náčelník THT JAMES
7. Monika Kopčová
8. Martin Krajčí
9. Rudolf Laslofi
10. Ladislav Gancarčík, člen VV a predseda Prešovskej OR
11. Jiří Zdobinský
12. Peter Köteleš
13. Patrik Karch
14. Tomáš Urban
15. Vladimír Paulík, člen VV a riaditeľ Horoškoly JAMES
16. Patrik Berta
17. Andrej Rozboril
18. Peter Kelečín
19. Karolína Balog Makovníková
20. Igor Koller, predseda SHS JAMES
21. Štefan Dóczy
22. Jozef Kachman
23. Erik Balog, predseda Košickej OR
24. Juraj Zaťko
25. Viliam Jakubec
26. Izolda Jakubcová
27. Filip Čuma
28. Dušan Fúska, predseda Trnavsko – Nitrianskej OR
29. Anton Pacek, sekretár SHS JAMES a predseda Žilinskej OR
30. Milan Botto
31. Stanislav Melek
32. Norbert Švanda, predseda Komisie skialpinizmu
33.
34.
35. Jana Oravcová, predsedkyňa Komisie mládeže
36. Martin Nosál
37. Ivan Žila, člen VV
38. František Piaček, člen VV
39. Jakub Švub
40. Andrej Kolárik, predseda Metodicko – bezpečnostnej komisie
41. Jaroslav Zbyňovec
42. Marko Mižičko
43. Branislav Kadík
44. Marián Marek
45.
46. Ján Búšfy
47. Eva Ťažárová
48. Anna Čaplická
49. Ľubomír Galanský, predseda Bratislavskej OR
50. Július Stančok
51. Milan Koša
52. Marek Radovský, predseda Trenčianskej OR
53.
54. Juraj Majtán
55. Igor Kollár, reprezentačný tréner
56. Peter Kuric st.
57. Martina Lepetová

Prosíme o doplnenie chýbajúcich mien, prípadne o opravy chýb v uvedených menách, za ktoré sa ospravedlňujeme. Pripomienky zaslať sekretárovi spolku Antonovi Pacekovi na email . Ďakujeme!