1. Vyplnenú žiadosť o dotáciu pre detské lezecké podujatie s provizórnym rozpočtom je potrebné zaslať mailom na adresu Komisie mládeže SHS JAMES () do 31.5.2024

2. Základná informácia o konaní podujatia vrátane termínu, miesta a spôsobe prihlásenia musia byť zverejnené na stránke SHS JAMES do 31.5.2024

3. Komisia mládeže spracuje, odsúhlasí a potvrdí výšku dotácie do 17.6.2024.

4. Vyúčtovanie tábora prebehne po ukončení tábora a odsúhlasené dotácie budú žiadateľom preplatené hneď po predložení vyúčtovania.

5. Žiadateľ a všetci organizátori musia byť členmi SHS JAMES a mať zaplatený členský príspevok najneskôr do dátumu uzávierky žiadostí.

6. Žiadosť o dotáciu smie podať člen horolezeckého klubu/oddielu alebo priamo registrovaný člen.

7. Minimálny počet detí zúčastňujúcich sa podujatia je 10, minimálne trvanie podujatia je 3 dni.

8. Hlavný cieľ a náplň podujatia sa musí stotožňovať s cieľmi a filozofiou SHS JAMES a podporiť deti stať sa členom spolku SHS James. (hlavným cieľom je vedenie mládeže k osvojeniu si správnych návykov pri lezení; lezenie nie iba ako jedna aktivita, ale ako téma a cieľ celého podujatia).

9. Účasť na podujatí je otvorená verejnosti a podujatie musí byť dostatočne, včas (minimálne mesiac pred uzávierkou prihlášok na podujatie) a viditeľne propagované na stránkach SHS JAMES. Pričom na plagáte musí byť uvedené logo spolku, názov podujatia, termín, miesto, usporiadateľ podujatia, cena (nižšia pre členov spolku) a iné dôležité informácie.

10. Je vítané, ak má podujatie nad-klubový charakter a účastníci pochádzajú z rôznych okresov alebo klubov.

11. Vyúčtovanie podujatia, článok o priebehu podujatia s foto-dokumentáciou a menný zoznam účastníkov je potrebné poslať emailom na adresu () najneskôr do 14 dní od skončenia podujatia.

12. Organizátor sprístupní kontaktné údaje účastníkov do databázy komisie mládeže a oboznámi o tomto aj účastníkov a ich rodičov (databáza sa využíva na zasielanie výhradne informácií zameraných na rozvoj lezeckej mládeže – tábory, semináre, preteky, sústredenia… žiadne komerčné využitie).

13. Dotácia bude zaslaná vo výške schválenej Komisiou mládeže SHS JAMES až po ukončení podujatia a odovzdaní správy o priebehu.

14. Kľúčom k výpočtu výšky dotácie je počet účastníkov, dĺžka trvania podujatia, kvalita podujatia ako aj splnenie náležitostí vyplývajúcich z pravidiel pre poskytnutie dotácie. Celková suma na podporu jedného podujatia nepresiahne 600€ (minimálna suma nie je stanovená).

7.5.2024, Komisia mládeže SHS JAMES

VZOR ŽIADOSTI

VZOR VYÚČTOVANIA