Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi stažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

Ministerstvo ŽP nám predĺžilo výnimku pre lezeckú oblasť Sitno do 31. 12. 2023.

Výnimka je len na jeden rok za tých istých podmienok. V roku 2023 bude na oblasti prebiehať monitoring dravých vtákov.

Dodržujte všetky nariadenia, ďakujeme!

 výnimka pre Sitno

– máme novú výnimku pre Kysel v Slovenkom raji do 31. 12. 2026

– máme novú výnimku pre Manín, Kostolec, Bosmany a Prečín

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka. Výnimka platí do 31. 12. 2027.

1. Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín
Posledná – celoročne
Skala nad lúkou – celoročne
Gastonka – celoročne
Stena černokňažníkov – celoročne
Gotická stena – spodná časť – celoročne
Gotická stena – horná časť – od. 15. 6. do 31. 12.
Pekelná stena – od. 15. 6. do 31. 12.

Malý Manín
Manínska stráž – východná stena – celoročne
Verdon – steny č. 13 -19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z r. 2000) – celoročne
Ostrá – celoročne
Manínska stráž – západná stena – od. 15. 6. do 31. 12.
Slnečné steny – od. 15. 6. do 31. 12.
Stratené veže – od. 15. 6. do 31. 12.

PR Kostolecká tiesňava
Rebro č. II a III – celoročne
Kostolecký pilier – od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecký dom – od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecké rebro č. I – od. 15. 6. do 31. 12.

PP Bosmany
Horolezecká činnosť povolená od 15. 6. do 31. 12.

PP Prečínska skalka
Horolezecká činnosť povolená celoročne

2. Výnimka sa povoľuje len pre členov horolezeckého spolku SHS JAMES a členov horolezeckých organizácií UIAA, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom. Výnimka je platná 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, (do 30. 4. 2023).

3. Žiadateľ zabezpečí, aby všetci návštevníci, ktorí budú vykonávať horolezeckú činnosť v povolených lokalitách boli oboznámení s plným znením výnimky.

4. Žiadateľ zabezpečí osadenie informačných tabúľ na jednotlivých lokalitách s názvom objektu a podmienkach výnimky.

5. Zakázané je nočné lezenie a lezenie za súmraku.

6. Prístup na lokalitu bude po existujúcom chodníku.

7. Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové a zlanovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.

8. Členovia stráže prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom stráže prírody môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia v zmysle §75 ods.l písm. b) zákona.

9. V prípade zahniezdenia vtákov na lezeckých cestách s celoročným povolením lezeckej činnosti sú držitelia výnimky povinní na pokyn pracovníkov Správy CHKO Strážovské vrchy tieto lezecké cesty označiť a nerealizovať výnimku v hniezdnom období.

10. Povolením tejto výnimky zostávajú nedotknuté ustanovenia o druhovej ochrane, ako i ostatné ustanovenia zákona.

11. V zmysle § 89 ods. 2 písm. c) zákona, výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka predlžiť, ak účastník konania požiada o predĺženie najmenej 30 dní pred ukončením jeho platnosti.

kompletné znenie výnimky

– výnimka pre Demänovskú dolinu bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimku pre Zádiel nám pre procesné chyby zrušili, podali sme novú výnimku
– výnimka pre Sitno bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimka pre Súľov bola zrušená, podali sme novú, čakáme na rozhodnutie
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Malých Karpát (Technické sklo, Blázon, Deravá skala)
– čakáme na rozhodnutie ohľadom ľadového lezenia Kysel

Medené hámre
– do 15. 6. je zakázané lezenie v sektore Hvezdáreň

Dobrá voda
– bez obmedzania

Pajštún
– do 15. 6. sú zakázané cesty: Čierny previs, Láska k prírode, Sekajova, Launer – Šeršeň, Tremolo a Ľavý Comici

Bralova skala
– zákaz lezenia do 30. 6.

Jelenec
– lezenie na Jelenci je už bez obmedzenia