Komisia alpinizmu SHS JAMES sa rozhodla už v tomto časovom období vyhlásiť 1. kolo výzvy pre grantové financovanie. Vo výraznom predstihu oproti minulým rokom z toho dôvodu, aby mohli byť eventuálne realizované projekty aj na prelome rokov 2022/23 (s termínom ukončenia v roku 2023), alebo hneď na začiatku roku 2023. V tomto kole grantových výziev je vhodné podať aj žiadosti na akcie, ktoré sa zrealizujú v prvej polovici roka 2023. Ďalšie kolo výzvy bude vypísané zhruba vo februári 2023 tak, aby sa ním pokryli už všetky zaujímavé projekty na rok 2023.

Počet schválených projektov v tomto 1. kole, ani výška jednotlivých príspevkov na schválené akcie nie sú dopredu dané. Bude to závisieť od počtu a kvality obdržaných žiadostí. Schvaľovanie doručených žiadostí, vrátane určenia výšky finančnej podpory bude vykonávať Komisia alpinizmu SHS JAMES. Návrh na financovanie projektov musí byť spracovaný písomne, s určením lezeckých cieľov výjazdu, prípadne doplnených fotodokumentáciou, s menným zoznamom účastníkov, približným termínom a dĺžkou trvania a uvedením predpokladaných celkových nákladov. Čo sa týka lezeckých cieľov, obecne platí, že by sa malo jednať o ciele hodnotné, významné, alebo zaujímavé. Nezáleží či pôjde o prelezenie tri metre vysokého bouldru v Tatrách, alebo prelezenie novej cesty na K2 v zime.

Preferované budú projekty podané členmi reprezentačných družstiev, ale o grant sa môžu uchádzať všetci riadni členovia SHS JAMES. Základným predpokladom udelenia grantu je ale realizovateľnosť podujatia a to aj podľa reálnej výkonnosti lezcov podávajúcich grant! Žiadosti spracujte čo najskôr a pošlite ich emailom na adresu najneskôr do 15.11.2022. Vyhodnotenie a oznámenie o udelených grantoch potom Komisia alpinizmu oznámi najneskôr do 15.12.2022 úspešným žiadateľom a informácie budú uvedené aj na stránke SHS JAMES. Všetky pridelené finančné prostriedky musia byť riadne zúčtované v zmysle interných účtovných predpisov spolku.

Ďalšie dôležité informácie pre podávanie grantov na rok 2023:

· jeden lezec si môže podať maximálne 2 grantové projekty (súhrnne na celý rok)

· do rozpočtu na akciu neuvádzajte náklady na stravovanie a náklady, ktoré nie je možné korektne vyúčtovať (napr. ubytovanie u známeho, rôzne náklady platené v hotovosti bez potvrdenia…)

· žiadatelia sú plne zodpovední za rozhodnutie, kto je súčasťou tímu žiadajúceho grant

· v prípade zníženia počtu lezcov, ktorí sa nakoniec grantového výjazdu zúčastnia, budú vyplatené prostriedky krátené pomerne

· v prípade, že dôjde, z vyslovene vážnych dôvodov, k zmene plánovaného cieľa na ktorý bol grant pridelený, sú žiadatelia povinní o tejto informácií dopredu informovať Komisiu alpinizmu SHS JAMES. V prípade, ak tak neurobia, nebudú im na náhradný projekt financie pridelené

· v prípade významného zníženia náročnosti a atraktívnosti nového cieľa (v prípade, že do pôvodnej destinácie nie je možné vycestovať) si vyhradzuje KA adekvátne znížiť poskytnutú výšku grantových prostriedkov

Kritériá pre hodnotenie zaslaných projektov pre Grantové financovanie:

1. Hlasujú všetci členovia Komisie alpinizmu, jednotlivo, tajne, doplnením bodov do dotazníka.

2. Pri hodnotení projektov berú členovia Komisie do úvahy najmä:

– športovú hodnotu projektu

– schopnosť žiadateľa dosiahnuť cieľ projektu

– čerpanie dotácií a grantov žiadateľa v minulosti

– kvalitu spracovania žiadosti.

Martin Heuger

predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES