30. Valné zhromaždenie Slovenského horolezeckého spolku JAMES

Dňa 30. marca 2019 sa v Žiline uskutočnilo Valné zhromaždenie SHS JAMES, kde sa volilo nové vedenie spolku. Zúčastnilo sa ho 49 delegátov z celkového počtu 51. Na pozíciu predsedu spolku kandidovali Anna Michalková a Antom Pacek. V tajnej voľbe získal Anton Pacek 79,6% hlasov a Anna Michalková 16,3%. Predsedom SHS JAMES sa tak stal na ďalšie 4-ročné obdobie Anton Pacek.

Do výkonného výboru kandidovalo 10 členov spolku. Takisto tajnou voľbou boli zvolení traja jeho pôvodní členovia Ladislav Gancarčík, Vladimír Linek a Vladimír Paulík a novými členmi VV sa stali Jozef Krištoffy, Marek Radovský a Jozef Sklenár.

Bývalému predsedovi Igorovi Kollerovi, ktorý vo voľbách nekandidoval, tak ako aj odchádzajúcim členom VV, Františkovi Piačekovi, Ivanovi Žilovi a Tomášovi Greksákovi (takisto ani jeden z menovaných nekandidoval) ďakujeme za dlhoročnú obetavú prácu pre spolok.

Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj predseda ČHS Jan Bloudek, ktorý vyzdvihol dlhoročnú výbornú spoluprácu ČHS a SHS JAMES.

Novému vedeniu SHS JAMES prajeme veľa energie do náročného obdobia.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Schválenie volebného poriadku
4. Správa o činnosti a hospodárení spolku v roku 2018, správa Kontrolnej komisie
5. Diskusia
6. Voľby predsedu spolku
7. Voľby členov výkonného výboru
8. Schválenie doplnenia stanov spolku
9. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019
10. Diskusia
11. Uznesenie a záver