25. Valné zhromaždenie SHS JAMES

25. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 29. marca 2014 v Žiline opäť po roku s pomerne vysokou účasťou delegátov – 31 delegátov zastupujúcich oddiely a 2 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1082 členov, čo tvorí 24,55 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2013. Bolo bohaté na diskusiu a tiež na zodpovedné rozhodnutia jeho delegátov. Rok od posledného VZ bol poznačený mnohými tragédiami našich horolezcov. Tou najväčšou bola násilná smrť Antona Dobeša a Petra Šperku pod Nanga Parbatom. Minútou ticha sme si uctili  aj pamiatku Zdenka Hrubého, Jirka Švuba a Jaroslava Procházku.

Rok 2013 nepatril k tým pokojným, keď všetko ide v zabehaných koľajách. Definitívne sme dokončili a skolaudovali Chatu pod Rysmi, čo patrí k našim najväčším úspechom posledných rokov. Chata už bola takmer dokončená v roku 2012, ale dotiahnuť nedorobky a celé stavebné konanie nebolo vôbec jednoduché a stálo nás ešte vyše 9 tisíc eur. Rovnako viac financií oproti plánu išlo na opravu a údržbu tatranských chát. Aj keď tieto financie boli potrebné a efektívne použité, nezvýšili sme naše finančné rezervy podľa našich predstáv. Na výdavkoch sa vo zvýšenej miere podielala Komisia mládeže, ale to nás môže len tešiť. V roku 2013 bola vydarená horolezecká sezóna, kde okrem výkonov priamo ocenených Bronzovými, Striebornými a Zlatými karabínami  si spolok a horolezecká verejnosť vysoko váži výkony Petra Hámora, ktorý vystúpil na druhú a tretiu najvyšiu horu Zeme, na K2 a Kančendžongu. Skonsolidovala sa situácia v Komisii pretekov v lezení, v domácich súťažiach, aj keď výkony na medzinárodnej úrovni boli len priemerné. Rovnako to platí o pretekoch v ľade a drytoolingu, kde sú pozitívom vydarené majstrovstvá Slovenska na novej stene K2 v Bratislave. Aktívne pracovala Komisia skialpinizmu, znovu bol vydarený zimný Skialpstret a tiež preteky Bokami Západných Tatier. Tradične dobre pracuje Metodicko – bezpečnostná komisia a veľkú prácu ako každý rok odviedla Komisia ochrany prírody – výnimky na lezenie pre jednotlivé oblasti a zaisťovanie skalných oblastí. Náš časopis Horolezec zvyšuje počet strán i kvalitu. Členská základňa opäť narástla o 235 osôb a ku koncu roku sa zastavila na čísle 4504 členov, z toho 3899 dospelých, 72 juniorov, 94 detí, 439 seniorov. Vydarený bol aj 89. Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Popradskom plese. Prvý raz bol našou Medicínskou komisiou zorganizovaný Pelikánov seminár na Slovensku v Tatranskej Lomnici.

Nevyhli sme sa ani negatívnym veciam. Okrem spomínaných úmrtí mnohých horolezcov to boli problémy s ochranou prírody. V tomto smere napredujeme vo všeobecnej rovine dosť pomaly, ovplyvniť legislatívu je dlhdobý proces. Veľmi nepríjemný bol incident v Zádieli, keď sme po tragickej udalosti museli ešte riešiť porušenie Zákona o ochrane prírody a vylúčiť jedného nášho člena zo spolku, lebo jeho porušenie riešili orgány ochrany prírody už druhý raz. Spolok nemal inú možnosť a znovu aj na valnom zhromaždení dôrazne všetkých vyzýva na dodržiavanie dohodnutých výnimiek. Opačné konanie škodí nám všetkým a zhoršuje vyjednávacie pozície spolku v tejto oblasti.

Stále sa nám nepodarilo úplne skonsolidovať situáciu v našej spoločnosti James Slovakia sro a problémy vznikli vinou predchádzajúceho konateľa aj v Horoškole JAMES. Tieto veci sa riešia v týchto dňoch a valné zhromaždenie o nich bolo čo najpodrobnejšie informované.

Valné zhromaždenie sa znovu muselo už po niekoľkýkrát zaoberať Jozefom Kopoldom, ktorý svojou činnosťou porušuje etické a morálne zásady, ku ktorým sa spolok hlási a ktoré ma zakotvené vo svojich stanovách. Z týchto dôvodov výkonný výbor spolku na svojom zasadaní deň pred rokovaním valného zhromaždenia definitívne vylúčil Kopolda z nášho spolku. Valné zhromaždenie toto rozhodnutie potvrdilo hlasovaním delegátov s váhou hlasov 860, zdržali sa delegáti s váhou hlasov 222 a nikto nebol proti vylúčeniu menovaného.

Rokovanie valného zhromaždenia SHS JAMES nebolo jednoduché a ani krátke. Jeho delegáti znovu potvrdili svoj zodpovedný prístup k riešeniu najdôležitejších spolkových záležitostí.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2013, správa kontr. komisie
4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Schválenie výšky členského na rok 2015
7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014
8. Diskusia
9. Uznesenie a záver

Pripomíname, že kluby majú váhu hlasov zodpovedajúcu počtu členov klubu k 31. 12. 2013, priamo registrovaný člen má 1 hlas. Nižšie sú základné dokumenty k rokovaniu valného zhromaždenia.

Dokumentov je tohto roku trochu viac, preto malé vysvetlenie, aby ste ich v správnom poradí mohli pozrieť a naštudovať. Prvé sú Rozpočet SHS 2013 a Komentár k rozpočtu SHS 2013. Tieto sa totiž líšia od schválených rozpočtov na minulom VZ, pretože tam sme sa dohodli, že rozpočty športových komisií (Komisia alpinizmu, Komisia pretekov v lezení, Komisia pretekov v ľadovom lezení a Komisia skialpinizmu) budú v prípade vyššej štátnej dotácie, ako sme naplánovali v rozpočte, o tento rozdiel navýšené v dohodnutých pomeroch. Dotácia bola skutočne vyššia o 9750 € (plán bol 28 000 €, skutočnosť 37 750 €). Rozdelenie je zrejmé z Komentára rozpočtu SHS 2013 a zohľadnené v upravenom Rozpočte SHS 2013.

Najdôležitejšie informácie o hospodárení spolku v minulom roku nájdete v Čerpaní rozpočtu 2013. Logicky nasleduje Návrh rozpočtu SHS 2014 a Komentár k čerpaniu 2013 a rozpočtu 2014, kde je zase zrejmé zostavenie rozpočtov športových komisií a tiež pohľadávky spolku.

V priebehu zhruba desatich dní ešte dostanete čerpanie rozpočtu 2013 všetkých komisií a návrhy rozpočtov komisií na rok 2014. Všetky materiály budú aj na webe spolku. Ak by niečo nebolo jasné, treba sa spytať na adrese sekretariátu.

Prajem všetkým, aby sa darilo čo najlepšie a teším sa na stretnutie na našom valnom zhromaždení v Žiline.

Horám zdar!

Igor Koller, predseda SHS JAMES